Software+Technical support

0 out of 5

0.00

SKU: Software+Technical support Κατηγορία:

Περιγραφή

Ειδική προσφορά:

Για ταυτόχρονη αγορά PHPP9+DesignPH με τεχνική υποστήριξη ή ταυτόχρονη αγορά PHPP9 με τεχνική υποστήριξη.

Passive House Planning Package – ένα δοκιμασμένο εργαλείο σχεδιασμού

Το PHPP που βασίζεται στο Excel κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1998 και έκτοτε αναπτύσσεται συνεχώς. Τα φύλλα υπολογισμού για τα ισοζύγια θέρμανσης χώρου (ετήσιες και μηνιαίες μεθόδους), καθώς και για τη διανομή και την παροχή θερμότητας και για την απαίτηση ρεύματος και πρωτογενούς ενέργειας, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του εργαλείου. Οι βασικές ενότητες συμπληρώθηκαν διαδοχικά για τον πρακτικό σχεδιασμό έργων ενεργειακής απόδοσης σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χαρακτηριστικών τιμών των κουφωμάτων, της σκίασης, του φορτίου θέρμανσης και της θερινής συμπεριφοράς, της απαίτησης ψύξης και αφύγρανσης, αερισμού για μεγάλα έργα και κτίρια τριτογενούς τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την πιστοποίηση EnerPHit (ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων). Το PHPP επικυρώνεται συνεχώς και επεκτείνεται βάσει των μετρημένων τιμών και των νέων ερευνητικών ευρημάτων.

designPH

To designPH, ένα plugin για το λογισμικό 3D σχεδίασης SketchUp, δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου για να παράσχει ένα προγραμματιστικό περιβάλλον τρισδιάστατης σχεδίασης που συνεργάζεται με το PHPP (Passive House Planning Package). Το plugin παρέχει έναν αλγόριθμο αυτόματης ανάλυσηςο οποίος εξάγει τις ομάδες δομικών στοιχείων και επιφανειών. Αφού εισαχθεί ένα μοντέλο στο PHPP, οι βασικές εισαγωγές στα φύλλα εργασίας Επιφάνειες, Κουφώματα και Σκίαση θα έχουν συμπληρωθεί. Αυτό επιτρέπει τον γρήγορο υπολογισμό ενός αποτελέσματος της ειδικής απαίτησης θέρμανσης χρησιμοποιώντας τυπικές τιμές, ενδεχομένως εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο υπολογισμού. Το designPH παρέχει επίσης ένα απλοποιημένο προκαταρκτικό ενεργειακό ισοζύγιο με το πέρας της ανάλυσης. Αυτό επιτρέπει την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού πριν την εξαγωγή, εξασφαλίζοντας μία πιο αποδοτική επαναληπτική διαδικασία, και την αποφυγή μη αποδοτικών επιλογών κατά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού.

Τεχνική Υποστήριξη

Στο πακέτο αυτό συμπεριλαμβάνεται τεχνική υποστήριξη από το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό του ΕΙΠΑΚ για την προσωποποιημένη εκμάθηση των ανωτέρω λογισμικών και την επίλυση σχετικών αποριών.

Passive House Planning Package – a tried and tested planning tool

The PHPP based on Excel was introduced for the first time in 1998 and has been continually further developed ever since. Calculation sheets for space heating balances (annual and monthly methods), and for heat distribution and supply as well as for the electricity and primary energy demand, constitute the main features of this tool. Essential modules were successively supplemented for the practical planning of energy efficiency projects throughout the world, including the calculation of characteristic values of windows, shading, heating load and summer behaviour, cooling and dehumidification demand, ventilation for large objects and non-residential buildings, taking into account of renewable energy sources, and EnerPHit certification (retrofitting of existing buildings). The PHPP is continually being validated and extended on the basis of measured values and new research findings.

designPH

designPH, a plugin for the 3D design software SketchUp, has been developed by the Passive House Institute to provide a 3D modelling interface that works together with PHPP (Passive House Planning Package). The plugin provides an automatic analysis algorithm which can infer element types and area groups. After importing a model to PHPP, the primary inputs on the Areas, Windows & Shading sheets will be mostly complete. This enables a result for specific space heat demand to be calculated quickly using default values, potentially saving significant time. designPH also provides a preliminary simplified energy balance when the analysis process runs. This allows you to refine the design before exporting, facilitating a more effective iterative design process, and rule out poorly performing design options early on.