Εξειδικευμένα Σεμινάρια Masterclass

Εξειδικευμένα σεμίναρια;

Εξειδικευμένο σεμινάριο 10 ωρών για την αεροστεγανότητα των κτιρίων και τον έλεγχο αυτής.

Εξειδικευμένο σεμινάριο 10 ωρών για τον σχεδιασμό και υλοποίηση μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας σε κτίρια κατοικίας.

Εξειδικευμένο σεμινάριο 10 ωρών για την χρήση του PHPP.

Εξειδικευμένο Σεμινάριο 5 ωρών για την διαδικασία πιστοποίησης παθητικών κτιρίων.

Εμφάνιση
Απόκρυψη