Κριτήρια Πιστοποίησης Παθητικών Κτιρίων

Το κείμενο αυτό περιλαμβάνει τα επίσημα κριτήρια για τα ενεργειακά πρότυπα που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (Passive House Institute-PHI). Οι ακριβείς προδιαγραφές για τις τρεις κατηγορίες καθορίζονται στις πρώτες τρεις υποκατηγορίες του Κεφαλαίου 2 “Κριτήρια”. Οι απαιτήσεις που δίνονται στο Κεφάλαιο 2.4 « Γενικά ελάχιστα Κριτήρια για όλα τα Πρότυπα» πρέπει να συμβαδίζουν ανεξαρτήτως του επιλεγμένου ενεργειακού προτύπου. Στοιχεία για τη συμφωνία των κριτηρίων πρέπει να παρέχονται με τη χρήση του σχεδιαστικού πακέτου Παθητικού Κτιρίου Passive House Planning Package (PHPP) με την εφαρμογή των οριακών συνθηκών όπως αναγράφονται στο Κεφάλαιο 2.5 «Οριακές Συνθήκες για τον υπολογισμό του PHPP».
Αν ένα κτίριο πρόκειται να πιστοποιηθεί από το Passive House Institute ή από έναν από τους από τους διαπιστευμένους πιστοποιητές από το PHI, ο έλεγχος πρέπει να λάβει χώρα σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 “Τεχνικοί κανονισμοί για την πιστοποίηση Κτιρίων”. Τα έγγραφα που θα πρέπει να κατατεθούν για τη διαδικασία πιστοποίησης αναγράφονται στο κεφάλαιο 3.2.

 

Κριτήρια Πιστοποίησης

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το σχετικό PDF αρχείο με τα κριτήρια πιστοποίησης

Εμφάνιση
Απόκρυψη